Algemene Voorwaarden voor Huiseigenaren

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Overeenkomst: deze bemiddelingsovereenkomst tussen de Huiseigenaar en Rental Valley.
 2. Huurovereenkomst: de overeenkomst die tussen de Huiseigenaar en Huurder tot stand komt via bemiddeling door Rental Valley.
 3. Huurvoorwaarden: de huurvoorwaarden die van toepassing zijn op de Huurovereenkomst.
 4. Huurder: degene die een Woning huurt of wenst te gaan huren.
 5. Gasten: de personen die op grond van de Huurovereenkomst in de Woning verblijven.
 6. Woning: het verhuurobject in welke vorm en onder welke benaming dan ook die door Huiseigenaar wordt opgegeven in de Overeenkomst, met inbegrip van alle (on)roerende zaken welke op het perceel van de Huiseigenaar aanwezig zijn of aanwezig waren bij de aanvang van de huurperiode. 

 

 1. Inspanningsplicht Rental Valley en verhuur indicatie

1.1. Rental Valley zal de ter beschikking gestelde Woning naar haar redelijke vermogen namens de Huiseigenaar verhuren. Rental Valley heeft een inspanningsverplichting, maar staat niet in voor een bepaald resultaat waaronder een minimale huur omzet. 

1.2. Indien Rental Valley aangeeft hoeveel weken zij verwacht de woning te kunnen verhuren, dan is dit een niet-bindende schatting. Rental Valley biedt geen garantie dat het aantal verhuurde weken overeenkomt met het geschatte aantal weken.

  

 1. Plichten voor de Huiseigenaar

Huurovereenkomst nakomen

2.1.        De Huiseigenaar draagt er zorg voor dat zij haar verplichtingen op grond van de Huurovereenkomst richting de Huurder nakomt.

Geen woningbezoek

2.2. De Huiseigenaar stelt zijn Woning volledig beschikbaar tijdens de dagen dat er boekingen zijn gerealiseerd door Rental Valley en ziet op die dagen af van privégebruik van de Woning. Als de Huiseigenaar van de Woning tijdens het verblijf een bezoek wilt brengen aan de Woning dan dient er eerst toestemming verleend te worden door de gasten. Het verzoek hiertoe dient de Huiseigenaar te richten aan de helpdesk van Rental Valley (owner@rentalvalley.com of +31 (0)20-8208953).

Annuleringskosten

2.3.     Kosten die gemaakt worden door het terugdraaien van beschikbaarheid van de Woning nadat er boekingen zijn gerealiseerd c.q. annulering, zijn voor rekening van de Huiseigenaar. Deze kosten bestaan onder meer uit de commissie van Rental Valley, mogelijke omboekkosten voor de Huurder en mogelijke annuleringskosten van boekings/verhuur platforms.

 

Afdracht belastingen en heffingen 

2.4.        De Huiseigenaar van de Woning is zelf verantwoordelijk voor het afdragen van toeristenbelasting, btw en inkomstenbelasting. In het geval een boekings/verhuurplatform zelf toeristenbelasting afdraagt aan een gemeente (zoals actueel in Amsterdam bij Airbnb) zal Rental Valley de gebruiker hier eind van de maand over informeren.

Vergunningen

2.5.        De Huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de juiste vergunningen om te mogen verhuren aan toeristen en waar van toepassing de benodigde toestemming van de hypotheeksverstrekker en/of VvE.

Gas, water, licht

2.6. De Huiseigenaar blijft zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de gas, water en elektriciteitrekeningen van de Woning. 

Onderhoud en veiligheid

2.7       De Huiseigenaar dient ervoor zorg te dragen dat de Woning en het perceel zich in een deugdelijke toestand bevinden. De Woning zal tot in de details voldoen aan de door de Huiseigenaar gedane omschrijving en plattegrond. Voor verkeerde of mooier voorgestelde opgaven is de Huiseigenaar verantwoordelijk, ook als de Woning door (een medewerker van) Rental Valley bezichtigd is.

2.8.    De Huiseigenaar is verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid in en rondom de Woning.  

2.9.     Rental Valley heeft het recht op elk door haar gewenst moment controle uit te voeren of de Woning in geschikte staat is voor verhuur.

Platformeisen

2.10.   De Huiseigenaar dient ervoor zorg te dragen dat de Woning voldoet aan de basisvereisten die worden gesteld door de ingeschakelde boekings-/verhuurplatforms. De Huiseigenaar is ervan op de hoogte dat in veel platformvoorwaarden is op genomen dat zij een Huurder de Huursom gedeeltelijk of volledig kunnen restitueren als de Woning niet aan de basisvereisten voldoet. Het niet functioneren van essentiële zaken zoals verwarming en warm water leidt snel tot het omboeken van een Huurder met volledige restitutie. Ook als er door storingen meerdere keren werklui op bezoek komen, heeft de Huurder recht op een gedeeltelijke restitutie.

Verzekering

2.11.     De Huiseigenaar is verantwoordelijk voor de totale verzekering van de Woning, waaronder in ieder geval moet worden verstaan een afdoende aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering en opstalverzekering die recreatieverhuur toestaat. Rental Valley heeft het recht de polis(sen) bij de Huiseigenaar op te vragen en in te zien.

 

Schade aan de woning

2.12. De Huiseigenaar accepteert de Gedragscode borgafhandeling in deze Algemene voorwaarden.  

2.13.        De Huiseigenaar is zelf verantwoordelijk voor schade toegebracht door Gasten die het bedrag van de borg te boven gaat. Het is verstandig een inboedelverzekering af te sluiten die geschikt is voor vakantieverhuur aan toeristen. Rental Valley is niet aansprakelijk voor schade die in of aan de Woning of anderszins door Gasten wordt veroorzaakt. Huiseigenaar vrijwaart Rental Valley van aanspraken door Huurder of Gasten die verband houden met gebreken aan de Woning.

Wetgeving

2.14      Rental Valley B.V. is actief in Europa. Lokale regels en wetten kunnen per land, regio of stad verschillen. Het is de verantwoordelijkheid van de Huiseigenaar  om hiervan op de hoogte te zijn.

Niet-nakoming van de verplichtingen

2.15.     Mogelijke kosten van Rental Valley of de Huurder/Gast zoals omboek- of refundkosten die gemaakt worden door het niet nakomen van de verplichtingen worden aan de Huiseigenaar (door)belast.

2.16.      In het geval dat Rental Valley aansprakelijk gesteld wordt of een boete opgelegd krijgt die verband houdt met door de Huiseigenaar niet nageleefde wettelijke verplichtingen of de schending van de verplichtingen uit deze overeenkomst, vrijwaart Huiseigenaar Rental Valley voor deze aanspraak en schade.

 

 1. Vergoeding en betaling

3.1 (N.v.t, onderwerp  vervallen per 27-02-20)

3.2.       Met de Huurder wordt overeengekomen dat zij de volledige Huursom aan Rental Valley of het ingeschakelde boekings/verhuurplatform voldoet. Rental Valley voldoet de door haar ontvangen Huursom minus de commissie van Rental Valley aan de Huiseigenaar.

3.3.      Het innen van de huur bij de Huurder geschiedt tenminste 14 dagen voor de aankomstdatum bij gewone boekingen. Bij last-minute boekingen geschiedt het innen van de huur bij de Huurder uiterlijk tijdens het inchecken ter plaatse.

3.4.      Rental Valley betaalt de ontvangen Huursom van de voorgaande maand minus de commissie maandelijks voor de 15e van de daaropvolgende maand per bank aan de Huiseigenaar. 

3.5.     Rental Valley is vrij in het nemen van maatregelen ter inning van de Huursom en is hier niet toe verplicht. Huiseigenaar zal zelf geen maatregelen jegens Huurder nemen, tenzij Rental Valley verklaart niet over te zullen gaan tot het nemen van maatregelen.

3.6.     Rental Valley B.V. ontvangt een percentage van de Huursom als vergoeding voor haar dienstverlening. Dit percentage wordt berekend over de Huursom minus eventuele commissie en kosten voor het verwerken van een (creditcard) betaling van een ingeschakeld extern verhuurplatform. Deze commissie- en betaalkosten zijn voor rekening van de Huiseigenaar. Deze kosten worden per platform en per boeking uitgesplitst in het klantendashboard en zijn direct na een boeking inzichtelijk. 

Een indicatie van de commissie- en betaalkosten per platform (update 29-12-2020, percentages kunnen wijzigen in de toekomst):

 • Airbnb rekent 14% van de totale boekingssom (inclusief schoonmaakfee), als commissie door aan de eigenaar (ex btw als het niet intra communautair gefactureerd wordt). Dit is aangepast per 16-12-2020, voor de ze datum berekende Airbnb een service fee door van ongeveer 15% aan de gast en tussen de 3% en 5% aan de eigenaar als owner fee. 
 • Tripadvisor rekent 15% van de totale boekingssom (inclusief schoonmaakfee), als service fee door aan de gast. Daarnaast brengt Tripadvisor 3% van de totale boekingssom als “payment fee” in rekening bij de Huiseigenaar. 
 • HomeAway rekent 7% van de totale boekingssom (inclusief schoonmaakfee), als service fee door aan de gast. Daarnaast brengt HomeAway 5% van de totale boekingssom als “payment fee” in rekening bij de Huiseigenaar en Rental Valley 3% voor het afhandelen van de HomeAway betalingen via creditcard. Dit komt in 1 bedrag als 8% terug in het owner dashboard.   
 • Booking.com factureert, afhandelijk van de regio, 12% of 15% (exclusief 21% b.t.w.) van de totale boekingssom (inclusief schoonmaakfee), aan de eigenaar. Daarnaast brengt Rental Valley 2,5% van de totale boekingssom als “payment fee” in rekening bij de Huiseigenaar voor het afhandelen van de creditcardbetalingen van Booking.com boekingen. Deze 2,5% is een optelsom van 1,33% creditcardkosten (1,1% + 21% b.t.w), 0,5% voor de kosten van het incasseren en afhandelen van de borg via Swikly en 0,7% voor het afdekken van het risico op een “chargeback” van een creditcardbetaling door een eigenaar.

 

 1. Annulering door een boekings-/verhuurplatform

4.1. Het komt soms voor dat een boekings-/verhuurplatform onverwachts een boeking annuleert, bijvoorbeeld omdat een Huurder niet aan de richtlijnen voldoet van het desbetreffende platform. Rental Valley B.V. is niet verantwoordelijk voor de inkomsten die daardoor misgelopen worden.

 

 1. Borg en borgafhandeling

Borg

5.1. Bij alle boekingen via Rental Valley wordt een borg gevraagd aan de Huurder. De hoogte van de borg wordt vastgelegd in de bemiddelingsovereenkomst. 

Innen en afhandelen van de borg

5.2.      Bij een boeking via Airbnb int Airbnb de borg en bemiddelt bij de afhandeling van een schadeverzoek. Airbnb beslist in het geval van een meningsverschil tussen Rental Valley (uit naam van de Huiseigenaar) en de Huurder, over de hoogte van de borguitkering. 

5.3.      Bij de overige boekingen maken we gebruik van onze partner Swikly (www.swikly.com). Swikly treedt op als onafhankelijke partij voor het innen van de borg en voor het beoordelen van het uit te keren borgbedrag in geval van schade. Zij bepalen uiteindelijk hoeveel geld er uitgekeerd gaat worden voor een bepaalde schade.   

5.4      Schade, overlast en de daaraan gerelateerde borgafhandeling is een belangrijk thema omdat een klein conflict met een Huurder (over borg) kan leiden tot flink omzetverlies een jaar later. Dit komt door de groeiende impact die negatieve reviews hebben. Daarom geldt de volgende gedragscode borgafhandeling:

Gedragscode borgafhandeling – Huiseigenaar

5.5.     Als Huiseigenaar accepteer je dat: 

– verhuur van de Woning risico’s met zich meebrengt en dat een Woning intensiever gebruikt wordt dan normaal. 

– gemiddeld ongeveer 5% van de opbrengsten gereserveerd moet worden voor schade en klein onderhoud per jaar door dit intensieve gebruik.

– Schade/slijtage door normaal gebruik niet onder borg valt, maar risico is van de Huiseigenaar. Een aantal voorbeelden van schade door normaal gebruik:

 • versleten bank, rode wijnvlek op bank, beschadigde muur door gesleep met koffers, gebarsten tegel op de vloer, krassen op de kookplaat, barst in de plaat van de koelkast, krassen in een houten tafel met een vork door een kind, kleurpotlood op de muur, vlek in de gordijnen, kras op aanrecht door hete pan, slijtage meubels, technische apparaten doen het opeens niet meer, windscherm stuk door vergeten naar binnen te draaien, kussens buitenmeubels nat door vergeten binnen te leggen, airco instellingen kloppen niet meer, alle schade of storingen aan water en verwarmingssystemen.

– schade aan bepaalde elementen doorgaans niet is toe te rekenen aan één specifieke Huurder en daardoor niet verhaald kan worden op de borg. Voorbeelden: schade aan vloeren, hang en sluitwerk, deuren die niet meer sluiten. 

– platforms (Airbnb, Booking.com, HomeAway), Rental Valley en Swikly na een schade een redelijk schadebedrag bepalen waarvoor de borg aangesproken gaat worden zonder overleg met de Huiseigenaar. 

– platforms geneigd zijn in het voordeel van de Huurder/Gast te beslissen als het om borgbeoordeling gaat. 

– het verstandig is een inboedelverzekering af te sluiten voor schade, in het bijzonder voorschade die een borg te boven gaat.

– Schade en verzekeringskosten zijn niet op Rental Valley te verhalen.

– als Rental Valley een Huurder/Gast uit de Woning zet, bijvoorbeeld vanwege overtreding van de huisregels, dat de overige nachten wel aan de Huurder/Gast terugbetaald worden.

– Als duidelijk blijkt dat de Huurder/Gast erg onvoorzichtig is omgegaan met de Woning of de huisregels heeft overtreden, kan Rental Valley wel de borg inhouden. 

 

Gedragscode borgafhandeling – Rental Valley

5.6.    Rental Valley hanteert de onderstaande volgorde in geval van schade: 

– de host of schoonmaker constateert schade en geeft het door aan kantoor

– een medewerker van de helpdesk van Rental Valley spreekt de Huurder/Gast aan op de schade en gaat in overleg. 

– als de Huurder/Gast zich herkent in het probleem en toegeeft de schade te hebben veroorzaakt stelt Rental Valley een schadebedrag vast en vraagt de Huurder/Gast dit te betalen.

– Als de Huurder/Gast niet toegeeft de schade te hebben veroorzaakt, beoordeelt Rental Valley of voldoende kan worden aangetoond dat de schade is veroorzaakt door ernstige onvoorzichtigheid. 

 1. Als dit niet duidelijk blijkt, onderneemt Rental Valley geen verder actie en gaat zij in overleg met de Huiseigenaar hoe de schade wordt hersteld. 
 2. Is er wel duidelijk sprake van ernstig onvoorzichtig gedrag dan gaat Rental Valley bij Airbnb of Swikly een verzoek tot het inhouden van de borg indienen. Als het verzoek wordt ingewilligd wordt het borgbedrag dat aan Rental Valley is uitgekeerd bij de volgende maanduitkering aan de Huiseigenaar voldaan.    

 

Overlast

5.7.     Rental Valley hanteert de onderstaande volgorde in geval van overlast:

– Een Huiseigenaar, instantie (politie / gemeente), host of buren constateren overlast bij de Woning. 

– Een medewerker van Rental Valley gaat controleren of de feiten kloppen. 

– Als blijkt dat er inderdaad overlast is veroorzaakt, spreekt een medewerker van Rental Valley de Huurder/Gasten aan op de overtreding van de Huurvoorwaarden/ huisregels.

– De Huurder/Gasten krijgen mondeling of schriftelijk een officiële waarschuwing, tenzij de gedraging zodanig erg is dat deze directe ontzetting uit de Woning of inhouding van de borg rechtvaardigt. Als de Huurder/Gasten niet openstaan voor een gesprek krijgen ze een officiële waarschuwing via WhatsApp, sms, email en/of via het kanaal waar ze geboekt hebben.

– Als er na een officiële waarschuwing wederom overlast wordt veroorzaakt, zal Rental Valley overgaan tot een verzoek tot het inhouden van de borg en/of de Huurder/Gast uit de Woning ontzetten. 

 

 1. Reviewbeleid

6.1.     Huurders worden door alle platforms uitgenodigd om een review achter te laten. 
      Er worden meerdere herinneringen gestuurd door de platforms om Huurders over te
      halen een review ook echt achter te laten. Rental Valley zal niet aanvullend een Huurder
      benaderen om een review achter te laten. 

6.2      In het geval van een negatieve review zijn de mogelijkheden beperk om een
review te (laten) verwijderen. Dit kan alleen als we kunnen aantonen dat een Huurder   
niet de waarheid spreekt of als teksten duidelijk beledigend of onnodig kwetsend zijn. 

6.3      Rental Valley reageert niet standaard op een review. Dit kan op verzoek van de Huiseigenaar.

6.4. Reviews zijn bij de meeste platforms gebonden aan het agentschap van Rental Valley en kunnen niet meegenomen of overgedragen worden. Een uitzondering hierop zijn de reviews op Booking.com en Home Away.

 

 1. Verkoop van de Woning

7.1. Indien de Woning wordt verkocht of aan derden wordt overgedragen, verplicht de Huiseigenaar zich alle uitstaande verplichtingen over te dragen op de nieuwe eigenaar en de nieuwe eigenaar ervan in kennis te stellen dat de gemaakte huurafspraken tot de laatste reservering moeten worden nagekomen.

7.2. Indien de verplichting tot naleving van de gemaakte huurafspraken door de nieuwe eigenaar niet wordt nagekomen, is Huiseigenaar aansprakelijk voor de door Rental Valley en Huurder geleden schade.

7.3. De Huiseigenaar verplicht zich Rental Valley onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van een toekomstige wisseling van eigenaar.

 

 1. Looptijd en opzegging

8.1.      De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door ieder der partijen worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. De dan reeds ingeplande boekingen dienen te worden nagekomen richting Huurder.  

   

 

 

 1. Aansprakelijkheidsbeperking

9.1.    Onverminderd andere in deze overeenkomst genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen is de aansprakelijkheid van Rental Valley jegens de Huiseigenaar, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de door Rental Valley in het laatste jaar ontvangen commissie betreffende de Woning. Iedere aanspraak op schadevergoeding van de Huiseigenaar vervalt na één jaar.

 

 1. Overig

Afwijzing inkoopvoorwaarden

10.1.      Eventuele door de Huiseigenaar aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Rental Valley daar schriftelijk en uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan.

Oneigenlijke huiseigenaar

10.2.      Voor zover de Huiseigenaar niet zelf wettelijk eigenaar is van de in deze Overeenkomst genoemde Woning, verklaart de Huiseigenaar bevoegd te zijn tot verhuur. Tevens staat Huiseigenaar ervoor in dat al de op haar rustende verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst eveneens gelden en onverkort zullen worden nagekomen door de Huiseigenaar(s) en/of eventuele tussengelegen (onder)verhuurders. Huiseigenaar vrijwaart Rental Valley van alle aanspraken van de Huurder, Gasten en/of derden als gevolg van enig handelen of nalaten van de Huiseigenaar, de daadwerkelijk eigenaar(s) of tussengelegen (onder)verhuurder(s).

Relatiebeding

10.3.    Het is de Huiseigenaar niet toegestaan tijdens de duur van deze Overeenkomst dan wel een periode van twaalf maanden na afloop daarvan Huurders en Gasten ten aanzien van wie Rental Valley heeft bemiddeld, direct of indirect aanbiedingen te doen of huurovereenkomsten voor de Woning aan te gaan.

Tekortschieten van de Huiseigenaar

10.4.    In het geval dat de Huiseigenaar tekortschiet in de nakoming van deze Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende verplichtingen jegens Rental Valley of Huurder, is de Huiseigenaar voor daardoor bij Rental Valley ontstane schade aansprakelijk zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. 

Intellectuele eigendom

10.5.     Huiseigenaar verleent Rental Valley een eeuwigdurend, niet-exclusief en overdraagbaar gebruiksrecht ten aanzien van door haar aangeleverd beeldmateriaal welke nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Huiseigenaar vrijwaart Rental Valley voor aanspraken (van derden) wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) ten aanzien van de door haar toegezonden en/of beschikbaar gesteld beeldmateriaal.

 

Overdracht van deze overeenkomst 

10.6.     Rental Valley heeft het recht deze rechtsverhouding over te dragen op een andere partij zonder dat daarvoor nadere instemming is vereist. 

Conversie

10.7.     Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn of vernietigd wordt, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Voor de ongeldige bepaling komt een geldige bepaling in de plaats die zoveel mogelijk tot hetzelfde strekt als de oude bepaling.

Wijzigingsbeding

10.8.   Rental Valley kan deze overeenkomst eenzijdig wijzigen, tenzij de wijziging tot wezenlijk nadeel van de Huiseigenaar strekt. Indien de Huiseigenaar meent dat dit het geval is, dient de Huiseigenaar het binnen twee maanden kenbaar te maken.

Wijziging van de Huurvoorwaarden

10.9.     Rental Valley kan eenzijdig wijzigingen in de Huurvoorwaarden doorvoeren. Wezenlijke wijzigingen worden kenbaar gemaakt via een voorafgaande aankondiging. De Huiseigenaar kan dan 14 dagen bezwaar maken tegen wezenlijke wijzigingen. Wordt er niet (tijdig) bezwaar gemaakt dan wordt dat gezien als een stilzwijgend akkoord. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde zonder aankondiging worden doorgevoerd.     

Toepasselijk recht

10.10.      Op deze overeenkomst en de daarmee samenhangende 
rechtsverhoudingen is het Nederlands recht exclusief van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

Bevoegde rechter

10.11.    De rechter te Amsterdam is bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.